El significat del color en el dibuix infantil

1- Introducció

En aquesta pàgina, anem a explicar algunes claus per interpretar els dibuixos infantils, utilitzant l'anàlisi del color.
Per començar m'agradaria assenyalar diversos aspectes que considero fonamentals per a una correcta lectura del dibuix infantil, utilitzant l'espectre cromàtic i abans d'exposar el possible significat de cada color:

1º- El dibuix infantil és molt ric en detalls i la seva anàlisi no pot reduir-se a la simple contemplació dels colors sinó que ha de comprendre també una anàlisi més global que inclogui factors com l'edat, la mida, forma del traç, ubicació en l'espai , etc. (Per a més detalls visitar: El dibuix infantil i el seu significat).

2º- Malgrat que a cada color podem atribuir, a nivell general, l'expressió d'una sèrie de trets de temperament del dibuixant (tal com s'exposa més endavant), els colors no es presenten aïllats sinó generalment en combinació amb els altres. D'aquesta combinació hem de ser capaços d'extreure’n la informació més que no pas de cada color en particular. Bé és cert que, algunes vegades, un color és el predominant i, llavors, podem hipotetitzar amb la presència més probable de les característiques atribuïdes al color en particular.

3r- Recordar que aquest tipus d'interpretacions no constitueixen un mètode científic i està sotmesa a errors d'apreciació. No obstant això, el seu interès resideix que resulten de gran utilitat per detectar possibles problemes en els nens d'una forma poc intrusiva, ja que ells ho viuen com un joc però, al mateix temps, reflecteixen moltes de les seves vivències que d'altra manera seria més difícils d'expressar.
Qualsevol hipòtesi sospitada a través del dibuix o de l'anàlisi dels colors l’hem de verificar amb una avaluació més estructurada. En tot cas, els dibuixos, com a material complementari, són imprescindibles per al psicòleg infantil.

4º- Les característiques assenyalades per a cada color varien segons la tonalitat. Els colors pastís aplicats de forma lleugera i uniforme s'associen a temperaments més tranquils i emotius. Per contra els colors forts i marcats es relacionen amb sentiments intensos ja siguin positius (amor) o negatius (agressivitat).

5º- Un altre aspecte important que cal tenir en compte en analitzar el color dels dibuixos infantils és la seva idoneïtat (a partir dels 6,7 anys). És a dir, si el nen representa els diferents elements o objectes seguint el seu color real o no (per exemple el sol de color groc, el cel blau, etc.). Un sol de color verd no el podem interpretar en clau de les característiques d'aquest color sinó en el motiu del canvi per part del nen (desconnexió entorn, transgressió norma, impulsivitat, creativitat, cridar l'atenció, ser diferent, indicar-nos alguna cosa oculta que hem de desxifrar ???).

Dit tot això, passem a descriure les característiques associades a cada color per després veure alguns dibuixos i una breu descripció dels mateixos.

2- Els diferents colors i el seu significat

COLORS: CARACTERÍSTIQUES ASSOCIADES: ALTRES DETALLS:
Groc Quan predomina aquest color en el dibuix pot assenyalar-nos l'existència de certes tensions o situacions de conflicte, normalment en l'entorn familiar o amb alguna de les figures de referència (especialment el pare). El groc és un color intermedi que inconscientment ens indica precaució, cautela. També transició d'una situació a una altra. Si el groc forma part, sense predominar sobre els altres, del dibuix, es pot interpretar en clau d'energia, dinamisme, adaptació i fins i tot creativitat.
Blau En general, el blau és un color que transmet calma, serenitat, sensibilitat, absència d'impulsivitat, enteniment, capacitat per reflexionar. En definitiva, el predomini del blau en el dibuix pot ser entès com a capacitat de control sobre un mateix i intel·ligència emocional. Alguns nens ho difuminen suaument per crear el cel o el mar (sensibilitat, afectivitat). Alguns autors afirmen que un excés de blau en els dibuixos en determinades etapes infantils, podrien significar un indici d'enuresi. És possible que alguns nens representin així, inconscientment, el seu problema d'incontinència nocturna.
Marró El marró és un color fort que pot adquirir diferents tonalitats i en base a això, tenir un significat diferent. Veiem el marró normalment en els troncs dels arbres dibuixats, representant el propi "jo". Un predomini del marró pot significar la necessitat de tenir "els peus a terra", visió realista de les situacions, prematura responsabilitat. També tendències agressives (justificades com defensives) si la tonalitat és molt fosca. El marró també pot indicar, segons context i configuració del dibuix: serietat, persistència, prudència i també intolerància.
Negre El negre és el color més fort i s'associa en la nostra cultura a diferents patrons contradictoris entre ells. El negre s'ha utilitzat tradicionalment per a representar el dol per les pèrdues familiars i la mort, però també suposa un color molt apreciat i utilitzat en moda actual per aconseguir dissenys molt elegants i sofisticats. Un predomini d'aquest color, ens indica una personalitat rebel, emotiva, patidora. També pot ser que malenconiosa, pudorosa o amb la necessitat de destacar sobre els altres. Com veiem la seva interpretació s'ha d'efectuar en base a les claus contextuals de la resta del dibuix ja que pot prendre diferents interpretacions. Si el dibuix presenta predomini del negre en combinació del vermell, la hipòtesi més probable és que es tracti d'un nen impulsiu amb poca paciència, hiperactiu, tendències impulsives i / o agressives, especialment si va acompanyat d'un traç irregular, angulós i fort. (Veure exemple).
Vermell El vermell és un dels colors preferits pels nens. El seu significat està gairebé sempre associat a la vitalitat, energia, valor, passió, excitació i, en general, a totes les emocions humanes. Si la seva presència es combina de manera equilibrada amb altres colors, és una mostra d'equilibri, emocions controlades i fins i tot de sana activitat. Un vermell molt dominant sol indicar ambició, manca d'autocontrol, gust pel risc, irracionalitat, sexualitat prematura (segons edat), etc. Un vermell molt fort, dominant en el dibuix, acompanyat de traços angulosos i poca definició del dibuix, ens podria assenyalar: hostilitat, agressivitat, transgressió de les normes i també violència.
Rosa El rosa tradicionalment ho associem al món femení però sol estar també molt present en els nens petits. S'associa a sensibilitat, afectivitat, preferència pel món ideal (prínceps i princeses). També gust per les activitats tranquil·les. Un excés de rosa pot assenyalar necessitat de desconnexió de la realitat (a partir 7 o 8 anys, preferentment en nens).  
Verd El verd és un color principalment positiu que associem a tranquil·litat, repòs, esperança, gust per la natura, sensibilitat, etc. Com passa amb altres colors, pot prendre diferents tonalitats. Des del verd més clar (assossec, sensibilitat) al més fort (decisió, esperança) passant per moltes altres tonalitats. El predomini del verd o la seva utilització en elements que no correspon (per exemple per pintar l'aigua, cel, etc.) pot, però, assenyalar rebel·lia, inconformitat, poca tolerància a la frustració. També desajust personal o emocional.
Violeta Podríem definir el color violeta com el més espiritual de tota la gamma de colors. El seu significat s'associa bàsicament a una personalitat idealista en el qual predominen uns principis ja siguin ètics, religiosos, morals o d'un altre tipus. També suposa una expressió inconscient de desig, domini de les passions i fins i tot malenconia o tristesa. En nens no és molt habitual trobar-ho de forma dominant. Un predomini del violeta en el dibuix infantil, encara que no és molt habitual, s'ha relacionat amb l'expressió d'un malestar intern relacionat amb uns patrons educatius, per part dels pares, excessivament rígids i intolerants. Això crea en el nen temors perquè no s'ha vist capaç d'aconseguir satisfer plenament les esperances dels seus pares.

3- Exemples de dibuixos:

Dibuix 1
Dibuix 2
Dibuix 3
Dibuix 4
Dibuix 5

Dibuix 1:

El dibuix pertany a un nen de 9 anys.
Veiem amb claredat la utilització de colors forts i un traç impulsiu al pintar, amb poca definició dels contorns. Predomini de vermells i blaus. El més significatiu és la representació de finestres i portes amb uns traços irregulars que semblen representen estructures fràgils, amb fissures, pegats o trencats. A les finestres apareix una creu tancant el pas a estranys. Nen impulsiu (traços), fins i tot agressiu (vermell). Inseguretat afectiva (contorns irregulars). Necessitat d'ocultar certes coses (groc). Entorn familiar possiblement desestructurat. Hi ha indicadors emocionals de patiment potser per situacions que no acaba de comprendre o acceptar. S'intueix també la voluntat o necessitat de canviar coses (varietat de colors). Aquest nen s'hauria de sotmetre a una avaluació psicològica més estructurada.

Dibuix 2:

Nen de 8 anys.
Destaquen la combinació de colors vermell i negre. També de forma secundària hi ha traços en blau, groc i marró. El dibuix pertany a un nen impulsiu amb gran energia, potser hiperactiu. L'agressivitat (dents al drac i combinació vermell-negre) ve compensada per un sol somrient, el que ens fa pensar que el seu entorn és favorable i acollidor.
També la riquesa de detalls del dibuix ens informa d'un nen intel·ligent, creatiu, curiós i sensible.

Dibuix 3:

Nena de 8 anys.
Predomini de colors suaus difuminats. Un arbre amb sòlides arrels es mou i s'inclina per la força de l'aire. A la part alta de la seva copa un niu amb pollets és vigilat de prop per un dels pares que els està alimentant. El sol en una cantonada es representa amb colors forts (ataronjats), no obstant això s'han omès les línies que representen els raigs solars. L'arbre té fruits i al seu voltant creixen algunes plantes i flors i apareix algun animal volant en el cel. El dibuix és propi d'una nena amb gran sensibilitat, patidora, que se sent fràgil i indefensa davant agents externs. La seva pròpia seguretat es pot veure afectada per una relació distant probablement amb el pare (sol). Les fruites a l'arbre simbolitzen generositat, altruisme, desig de compartir. Es tracta d'una nena que necessita de molt afecte i sentir-se estimada pels seus, al mateix temps és capaç de tornar aquesta estimació en forma d'afecte i compromís amb els altres.

Dibuix 4:

Nena 8 anys.
Quan vaig veure per primera vegada aquest dibuix ràpidament em va cridar l'atenció. Predomini de colors forts vermells, blaus i grocs (emocionalitat, temors, inseguretat).
No és habitual veure diverses cases al mateix temps i menys que alguna d'elles es mostri com en l'aire o projectant-se cap amunt. No menys estranya, la presència de diferents sols acompanyades de núvols.
Atès que el sol sovint s'associa a la representació inconscient del pare, la primera hipòtesi va ser que, en certa manera, la nena expressava temors respecte a una possible separació del pare o marxa de la llar o alguna inquietud respecte a ell. Posteriorment vam saber que el pare era invident.
La nena vivia en un entorn familiar extens i acollidor amb nombrosos tiets i cosins (representat per les niumerosas cases amb llar de foc i fum). Al mateix temps el sol (pare) apareix repetidament com a figura important però, al mateix temps, és sempre "guiat" per un núvol potser pel temor de la nena a què estigui sol i desprotegit.
Les cases volant poden també significar els desitjos inconscients de la nena de créixer, ser autònoma i projectar-se al món, però també de seguir tota la família unida. També els seus desitjos d'ajudar al pare (sols ascendents).

Dibuix 5:

Nena 8 anys.
Dibuix expansiu ocupant tot l'espai del paper. Colors ben ubicats però no s'ha definit el fons blau del cel de forma difuminada i regular sinó amb petits traços inconnexes L'arbre presenta un poderós tronc de color marró assentat a la terra (en contacte amb la realitat de l'entorn). Hi ha fruites a l'arbre i la copa es projecta en l'espai. El sol és irregular però tanmateix gran. Hi ha altres elements com ocells i flors. Al acolorir predominen els traços rectilinis o angulosos. El dibuix mostra un temperament fort, segur, però, al mateix temps, de certa impulsivitat. Combina la generositat i necessitat d'afecte amb episodis emocionalment forts (rebequeries o certa agressivitat). Hiperactivitat i dèficit atencional poden estar presents. El sol (pare) al ser gran pot representar un pare autoritari amb el que la relació no és del tot bona (contorn irregular).

Dibuix 6:

Nen 9 anys.
Predomini de colors forts: negre, blau, verd ...
Tenim algun color (finestres del tren) en vermell que no obeeix a un patró habitual (problemes de comunicació amb l'exterior).
El tren es dibuix a la base del paper no ocupant tot l'ample.
La combinació de colors suggereix sensibilitat (verd, blau), temperament tranquil, però també patidora i insegura (negre).
El dibuix és detallista (números, rodes, vies del tren) el que pot denotar certa rigidesa (perfil obsessiu). El fum s'eleva com volent elevar-se del pla terrenal i refugiar-se en el de les idees (desconnexió realitat?).

Per aprofundir més en el significat dels dibuixos dels nens visiteu també la nostra pàgina: El Dibuix infantil i el seu significat.

Necessita més informació o ajuda?

Altres temes:

El Test de la Família (en castellà) El Test de l'Arbre Les Pors infantils La Depresió infantil

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00012473

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiència en línia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu això. Configuració avançada