Problemes de conducta infantil

1- Introducció

La desobediència, les rebequeries, el negativisme, etc ..., constitueixen part dels trastorns de conducta més habituals durant la infància. Aquests problemes poden resultar molt pertorbadors per als pares donat que solen suposar un desafiament a la seva autoritat i control, arribant a establir un vincle relacional coercitiu amb els fills.
Aquests problemes, lamentablement, semblen anar a l'alça, incrementant la seva magnitud, freqüència i el que és més significatiu: l'edat d'inici cada vegada és més primerenca.
El conegut Síndrome de l'emperador descriu aquells nens que es constitueixen com a veritables tirans en la seva relació amb els pares. Són exigents, intolerants i poden arribar fins a l'agressió si se'ls contrària en les seves demandes. Són nens que no admeten el no. Algunes explicacions al·leguen al fet que són incapaços de sentir les emocions, altres a factors genètics, finalment hi ha qui al·lega l'educació rebuda.
L'explicació més sensata és que cadascun d'aquests factors només és una part del problema i que tots ells interactuen amb més o menys pes específic, segons el cas, determinant la conducta actual.

Segons Javier Urra (Psicòleg de la Fiscalia de Menors de Madrid i autor del llibre "El petit dictador"), "si tens un nen petit que fa el que vol, que pensa que tots al seu voltant són uns satèl·lits, que als dos anys no ajuda a recollir les joguines, que mai es posa en el lloc de l'altre, aprèn que la vida és així i la mare és una mena de criada que serveix per anar darrere d'ell. Si això no es frena, quan té 16 o 17 anys es desborda: exigeix molts diners i quan la mare un dia li diu no, no ho tolera. Duu 17 anys escoltant que sí a tot. Com que no?, diu. Llavors l'empeny contra la paret, li tira el menjar a la cara, l'amenaça... ".

Avui en dia i gràcies als avenços de la genètica sabem que, en casos concrets, els episodis de conductes disruptives són conseqüència d'un trastorn genètic subjacent (p.e. Síndrome X Fràgil) i no sempre tot es pot explicar en termes d'educació.
És habitual també trobar nens especialment agressius entre el col lectiu que a sofert mancances afectives en la infància i han crescut sense la presència dels seus pares o uns models de referència adequats.
Malgrat això, una adequada educació primerenca, pot influir en gran mesura en l'expressió final d'aquesta conducta. Nens que presenten un escassa empatia o reciprocitat emocional cap a altres persones poden ser ensinistrats en tècniques d'autocontrol i millorar el seu repertori violent.
En aquesta pàgina anem a analitzar alguns problemes de conducta que poden iniciar-se en la Infància durant el cicle evolutiu "normal". Per trastorns de la conducta específics (Hiperactivitat, etc ...) poden visitar la nostra Àrea Clínica (Trastorns de Conducta).

Les conductes infantils inadequades poden presentar certa "normalitat" en determinades etapes del cicle vital. Tanmateix, quan la magnitud, freqüència o perseverança en el temps de les mateixes són excessives, poden necessitar la intervenció d'un professional de la salut per corregir a temps.

2- Desobediència, Negativisme, Rebequeries

a) El nen desobedient

La majoria de pares no tindrà dificultat per definir o expressar el que entenen com "desobediència". De fet és un problema al que amb certa freqüència s'han d'enfrontar tant ells com els educadors o mestres. Malgrat que tots coneixen el terme, no és senzill delimitar el que constitueix un acte de desobediència. Segons alguns autors, es podria definir la conducta de desobediència com: La negativa a iniciar o completar una ordre realitzada per una altra persona en un termini determinat de temps (5 a 20 segons). Aquesta ordre es pot fer en el sentit de "fer" o en el sentit de "no fer", d'aturar una determinada activitat.
Tanmateix, aquesta definició no comprèn altres situacions que són també considerades com desobedients pels pares. Per exemple si estableixen com a norma fer el llit pel mati al llevar-se, els pares solen entendre que es produeix una conducta desobedient si no es compleix aquesta norma tot i que no se'ls indiqui cada vegada que s'aixequin pel mati.
Els episodis de desobediència poden formen part d'un desenvolupament "normal" del nen en certes edats. Per exemple hi ha autors (Achenback i Edelbrock 1.981) que troben que a l'edat de 5 a 6 anys un percentatge elevat de pares (50%) es queixaven de conductes de desobeir ordres o destruir objectes, baixant el percentatge als 16 anys (20 %).
Per establir el punt de tall entre la normalitat i la patologia s'han de tenir en compte la freqüència d'aquestes conductes, la seva gravetat i permanència en el temps.
Com posar remei a les conductes d'un nen desobedient és motiu de consulta freqüent. La desobediència pot anar acompanyada o no d'altres elements disruptius com les rebequeries o el negativisme. Cal valorar cada situació per prendre les mesures correctores oportunes. L'edat d'aparició d'aquestes conductes, les circumstàncies actuals que la provoquen i les mantenen, la situació i relació familiar, són alguns dels punts a tenir en compte. Més endavant s'expliquen algunes de les seves possibles causes i diverses tècniques per intentar combatre-les.

b) El nen de les rebequeries

Les rebequeries podríem qualificar-les d'expressions emocionals i conductuals alterades amb les quals alguns nens mostren el seu desacord o enuig amb alguna situació concreta i normalment durant la interacció amb algun adult significatiu (pares, avis, etc ...).
Les rebequeries són un fenomen normal en un determinat estadi evolutiu del nen (al voltant dels dos o tres anys) i haurien d'anar remetent a mesura que el nen es fa gran per desaparèixer completament cap als cinc o sis anys d'edat. Tanmateix, alguns nens, ja amb certa edat, saben que tenir rebequeries suposa una forma ràpida i eficaç per assolir els seus desitjos o capricis. Per la seva banda, els pares saben que satisfent al nen, aquest es calma ràpidament i s'evita la sufucació de la pataleta, especialment si es produeix en algun lloc públic. Evidentment, a la llarga, aquest tipus d'actuació per part dels pares només aconsegueix perpetuar el problema.

És important també diferenciar si aquestes rebequeries es presenten com a elements aïllats de reivindicació de determinats privilegis, o formen part d'un quadre comportamental més extens amb altres repertoris de conductes problemàtiques. En aquest últim cas s'hauria de procedir a una anàlisi més detallada de les conductes abans d'intervenir.

Pautes a seguir en cas de rebequeries puntuals:
El consell general és fer cas omís quan es produeix la rebequeria i retirar l'atenció immediatament. És important que els pares, en aquell moment, no perdin la calma i que actuïn amb fermesa, negant el caprici o la demanda, però a la vegada sense alterar-se, sense cridar ni renyar-lo.
En cas que els pares s'embranquin en una recriminació mútua o amb el nen a crits, aquest percebrà que en certa manera segueix tenint el control sobre la conducta dels seus pares. Si l'enrabiada ha estat de certa magnitud pot utilitzar la tècnica del "cost de resposta" o "temps fora" en la qual el nen rep una conseqüència negativa pel seu acte (retirada d'algun reforçador o se l'aparta per un breu temps, per exemple, a la seva habitació). Posteriorment, una vegada calmat, es pot parlar amb el nen i explicar-li que amb aquesta conducta no aconseguirà res, alhora que podem establir les situacions en les que sí podrà rebre les seves demandes (per exemple, quan abans hagi portat a terme alguna demanda de l'adult).
Per tenir un major control sobre el comportament, és molt important que els pares i altres familiars propers (avis, germans grans, etc ...) actuïn de la mateixa manera davant les demandes excessives del nen. La complicitat i perseverança dels pares en la seva interacció amb el nen és essencial pel seu control.

Més informació a "Guia orientativa pel control conducta infantil"

c) El nen negativista

Entenem com a tal aquell tipus de nen que mostra una oposició activa però no agressiva. Seria el nen que "sempre diu no". Probablement el negativisme sigui una manera segura de cridar i mantenir l'atenció dels altres sobre un mateix. Una de les possibles causes d'aquest comportament, rau en el fet que el nen ha après a que negant-se a col·laborar o a obeir ordres pot evitar la realització de tasques que no li venene de gust.
El nen s'adona que només es tracta de ser més perseverant en la seva conducta (negativisme) que els més grans. Igual que succeïa amb el "nen de les rebequeries" el resultat de la seva conducta (l'alliberar-se de fer allò que no li agrada) no fa més que reforçar aquest comportament, augmentant la seva probabilitat d'ocurrència i per tant la cronificació del problema.

3- El seu origen: per què es porta malament?

Molts pares donen per fet que el seu fill ha nascut així: "que hi farem ..." i fins i tot són capaços d'establir paral·lelisme amb altres membres de la seva família: "ha sortit com el seu avi ...". Tot això sembla denotar la sensació d'impotència per controlar la conducta per part dels pares, situant l'origen del problema en factors externs a ells mateixos. El que ignoren és que, habitualment, conductes com la desobediència estan fortament controlades per diverses variables de les que no són alienes els propis pares.

A continuació s’esquematitzen les variables més importants relacionades amb l'origen i manteniment del problema:
(pulseu sobre l'imatge per ampliar)


a) El control de les conseqüències

Una de les variables més importants són les conseqüències que té per al nen l'execució d'una determinada conducta.
Patterson (1.982,1.986) va desenvolupar el que va denominar "hipòtesi de coerció" i que il·lustra perfectament aquest punt. L'autor explica que algunes conductes com el plorar, cridar, fer rebequeries, etc .., són conductes instintives en el nounat. En aquesta primera etapa aquestes conductes tindrien un valor de supervivència, ja que el nadó pot controlar la conducta de la seva mare en vistes a poder satisfer les seves necessitats més vitals (menjar, calor ..). D'aquesta forma, si plora, la mare anirà.
Quan va creixent, el nen va substituint aquestes conductes rudimentàries per noves habilitats de comunicació (per exemple: expressar verbalment la petició).

Tanmateix en determinades circumstàncies, els pares poden afavorir que el nen segueixi utilitzant les estratègies rudimentàries de la primera infància (rebequeries, crits, plors ...) com a forma per controlar el comportament de la mare, en lloc d'utilitzar conductes més adequades. És el cas de quan els pares en lloc de prestar la deguda atenció a les conductes adequades a l'edat del nen (mitjançant lloances o premis) només semblen reaccionar i atendre'l quan aquest expressa la seva demanda en forma de rebequeria, moment en el qual la mare acudeix presta i normalment cedeix davant les seves exigències.
El fet d'atendre ràpidament només a aquest tipus de comportament fa que aquestes conductes coercitives de control, per part del nen, es mantinguin i perpetuïn.
-Certament, amb freqüència, es dedica més atenció a les conductes inadequades d'un fill que a les seves conductes adequades.
En la base de tot això està el fet de que sovint esperem que el nen es porti bé sempre i que, per tant, no ha de ser afalagat o premiat per això. El nen pot realitzar al llarg del dia moltes conductes correctes però no rep a canvi cap atenció especial per part dels pares. Per contra, atès que un pare no ha de consentir que el seu fill sigui desobedient o es porti de forma incorrecta, és ràpidament advertit o castigat.
El nen s'adona que amb aquest tipus de comportament sol atraure l'atenció del seu pare (tot i que és per renyar-lo) i potser és l'única forma que conegui d'aconseguir que li presti una mica d'atenció.

b) Característiques dels pares

Dins d'aquest capítol s'inclourien les diferents habilitats dels pares com ara el seu nivell de comunicació, de control o la forma de solucionar problemes. Avui en dia, un dels pitjors enemics a l'hora d'establir un bon vincle afectiu amb els fills és la poca disponibilitat de temps per part dels pares. Les jornades de treball, normalment ocupen a ambdós pares tot el dia, això pot repercutir negativament tant en la quantitat com en la qualitat de la interacció pares-fills tan necessària al llarg de tot el desenvolupament del nen. Un escàs temps de dedicació determina en alguns nens l'aparició de conductes no adequades, de desobediència o fins i tot somàtiques (dolors, malalties sense causa orgànica aparent).
Cada nen és diferent i les seves necessitats d'atenció per part dels pares poden variar d'uns als altres, és per això que no es poden establir pautes generals per a tots. Tanmateix, l'aparició de conductes problemàtiques és un símptoma inequívoc que ha de posar-nos en guàrdia i fer-nos més sensibles cap a les possibles demandes afectives que reclama el nen i no satisfem.
Un altre factor important a tenir en compte són els estils educatius dels pares. Avui sabem que els pares que combinen l'afecte emocional alt cap als fills, però també el seu control, són els que obtenen els millors resultats pel que fa al funcionament afectiu i intel lectual dels seus fills amb un mínim de problemes de conducta.
Aquest estil educatiu anomenat " democràtic "i considerat com el òptim, segons alguns estudis, es caracteritza per que el nen se sent estimat i acceptat, però també comprèn la necessitat de les regles de conducta i les opinions o creences que els seus pares consideren que s'han de seguir. Com a pares hem de saber ser generosos però, alhora, és imprescindible establir límits clars a les conductes i demandes dels nostres fills. Si així no es fa, les demandes augmentaran i la percepció del nen serà que té el control sobre nosaltres i que les seves sol·licituds són drets reals als quals no té per què renunciar.
Els models basats en una autoritat inflexible o els excessivament permissius, han demostrat ser menys adequats i eficients en l'establiment de vincles afecticus adequats, així com en l'aparició de conductes disruptives.

c) Les característiques dels fills

Factors com el temperament semblen ser també molt rellevants. Tot i que la personalitat del nadó no presenta encara molts dels components que són evidents més tard (com creences, actituds, etc ..) sí que està present en forma d'expressivitat emotiva i de les seves reaccions davant l'estimulació de l'entorn.
Davant d'una mateixa activitat o joc (per exemple: pujar a un gronxador) un nadó pot reaccionar cridant d'alegria mentre altre reacciona de forma més tranquil o fins i tot plorant. L'origen d'aquestes diferències individuals estaria en el temperament particular que conforma la personalitat primerenca del nadó.
Alguns estudis (NYLS-Thomas et al.1.968) conclouen que els nens catalogats com a "difícils" en el seu estudi, relatiu a la primera infància, presentant un major nombre de problemes-conducta que altres nadons classificats en altres categories.
La genètica té molt a dir ja en aquestes primeres etapes.
L'observació de conductes disruptives o anormals en la primera infància podria ser símptoma de la presència d'algun trastorn de base genètica i, per tant, susceptible d'avaluació per part d'un professional de la salut.
En definitiva, cal tenir en compte, que els problemes de conducta que presenten els nens són el resultat d'una multiplicitat de factors que cal avaluar i tractar per corregir.

d) Factors externs al nen

En darrer lloc, destacar que exerceixen una particular influència en les conductes dels nostres fills factors externs al propi nen com poden ser:

a) Els vincles emocionals amb els membres de la família.
Al respecte hem de preguntar si el nen se sent estimat dins del seu nucli familiar. Els lligams afectius ben establerts a edats primerenques com l'anomenat vincle, són fonamentals per l'estabilitat de l'infant i per prevenir possibles conductes disruptives.
És molt freqüent l'aparició de conductes agressives i de falta d'empatia envers els altres, en el cas d'adolescents que s'han vist privats d'una adequada vinculació afectiva amb els seus progenitors. Això pot ser degut tant a factors de força major com la pèrdua, mort o separació física dels mateixos, com a negligència o falta d'atenció adequada dels pares cap als seus fills, maltractaments, etc, encara convivint en un mateix sostre.

Sabem que moltes d'aquestes conductes són conseqüència de la crida d'atenció per part del nen als pares que potser d'una altra manera no li presten. És important compartir amb el nen temps suficient per establir aquests vincles.
Veure: "Treballant el vincle amb els nostres fills"

b) L'ajustament emocional i social dels pares.
Per a una bona progressió emocional-conductual del nen, és molt positiu que els pares no manifestin malestar emocional. Els nens solen detectar amb gran facilitat els ambients familiars carregats i ho viuen de forma callada però angoixant.
No cal dir que si la situació és de maltractaments o separacions traumàtiques, el nen pot petir alteracions emocionals i/o conductuals significatives.
Sabem també que existeix una alta correlació entre mares deprimides i trastorns de conducta en els fills.

c) El nivell cultural i econòmic.
Els problemes de conducta no són patrimoni de cap classe social. Es donen en totes elles. És evident que un nivell cultural molt baix unit a una situació de precarietat laboral i econòmica és un substrat molt fort per generar conductes no desitjades i que poden desembocar en la delinqüència. No obstant això, estem assistint a l'aparició de conductes delictives i fins i tot criminals en sectors de població jove de classe benestant.

d) Els Models.

Fins que no està propera l'adolescència, els principals models a seguir solen ser els propis pares o germans grans. De res servirà que li diguem que es comporti d'una determinada manera, si els models que té al seu voltant no són coherents amb el que li demanem.
Sabem de la impotència de molts centres escolars, que fan una tasca educativa impecable però que la seva feina no es veu complementada per els models familiars.
Un altre model a valorar és el que ofereixen els mitjans com la Tv., Internet, Videojocs, etc .... Hi ha encara un gran debat sobre la influència de certs programes violents sobre la conducta dels nens.
Les conclusions apunten en el sentit que no es pot establir una relació directa causa-efecte. El factor realment important és l'entorn on el nen veu aquests continguts. Si és en un entorn ja de per si conflictiu (famílies desestructurades, amics violents, etc ...) sí que pot tenir una repercussió en la magnitud o freqüència de les conductes inadequades. No succeiria en el cas que un contingut violent es produís en un entorn estable, controlat pels pares, i en el qual els nens poden perfectament discriminar entre ficció o realitat i els pares poden aportar el seu punt de vista.

4- Resum i pautes d'acció

  • És clar que no hi ha dos nens iguals i, per tant, les millors tècniques per pal·liar els problemes de conducta seran aquelles que ens funcionin bé en cada cas o nen.
  • Les conductes inadequades poden ser conseqüència de multitud de factors (interns, externs...). És habitual que es presenti algunes d'elles dins del cicle evolutiu "normal", però cal consultar al professional quan aquestes són de major freqüència o magnitud de l'esperat per la seva edat o són perseverants en el temps.
  • Un bon predictor de la poca incidència de conductes inadequades en un nen és el d'haver establert un bon vincle afectiu amb els seus pares. Això passa per dedicar més temps junts des d'edats molt primerenques. El joc és un element essencial.
  • No tan sols és qüestió d'estar més amb el nen. Cal reforçar les conductes adients fent-li saber que estem contents amb el seu comportament. Igualment, tracti d'ignorar les conductes de rebequeries o exigències de capricis en un primer moment (retirada d'atenció), per establir després les conseqüències que estimi oportunes.
  • És important l'estil educatiu dels pares. En concret, aquell estil que combina l'existència d'un alt grau de vincle afectiu però amb un nivell de control sobre hàbits i conductes adequats. Es desaconsellen models totalment autoritaris o que, contràriament, no tinguin cap control sobre els seus fills (permissivitat absoluta).
  • Hi ha nens amb temperaments "més difícils" que altres i que probablement necessitaran estratègies d'intervenció a mida.
  • El créixer en entorns marginals o en col·lectius de risc augmenta considerablement la probabilitat de presentar conductes disruptives en l'adolescència.

Més informació:
-Anar a
Control de la Conducta Infantil: Guia orientativa per veure algunes pautes d'actuació concretes.
-Els trastorns clínics de la conducta:
Trastorns de la Conducta (Informació General)

Necessita més informació o ajuda?

Altres temes:

Suggeriments pel Control de la Conducta infantil Tècniques Conductuals aplicades a nens (en castellà) Controlar la impulsivitat en nens Característiques Generals dels Trastorns de la Conducta

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00019025

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiència en línia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu això. Configuració avançada