Orientacions per a pares d'adolescents

1- Introducció

Resulta freqüent trobar pares (especialment les mares) que no entenen que passa en aquest període a partir dels 12 o 13 anys quan de sobte el seu fill o filla perd interès per estar amb ells, ja no li comenta de manera tan fluïda les seves pròpies vivències quotidianes i sembla mostrar un cert desinterès cap als valors que li hem anat ensenyant.
Ocorre també que poden donar-se conductes de qüestionament cap als nostres propis models educatius i la recerca de noves opcions allunyades del que els pares esperaven o desitjaven d'ells. És com si l'adolescent necessités canviar el guió previst i buscar la seva pròpia identitat i el seu propi lloc entre els seus iguals (ara referents principals en detriment dels pares). Això crea gran desassossec en els pares que es pregunten desconcertats què han fet malament.
L'adolescència és un moment de canvis importants en l'evolució de qualsevol nen/a i cal comprendre les peculiaritats i processos que es produeixen tant a nivell biològic com psicològic i social. Des de la seva comprensió estarem en millors condicions com a pares per acompanyar els nostres fills en aquesta etapa crucial del seu desenvolupament.

2- Comprendre l'Adolescència: Etapa de canvis

Premi sobre cada apartat per obrir la informació.

 • a) Canvis biol˛gics
 • b) Canvis psicol˛gics
 • c) Canvis socials

Podríem definir l'adolescència com un període de transició que es dóna entre la infantesa i l'edat adulta i que s'estén des de la pubertat fins a l'inici de l'etapa adulta (a partir 18-19 anys).
L'adolescència comença amb la pubertat. Es tracta de l'etapa en la qual s'arriba a la maduresa sexual. Aquesta etapa comporta una onada d'hormones que poden intensificar els estats d'ànim i que desencadenen dos anys de creixement físic ràpid, que en general comença, en el cas de les nenes cap als 11 anys i en els nens al voltant dels 13. Durant aquesta etapa té lloc la maduració sexual, encara que un o dos anys abans de la pubertat, els homes i les nenes solen experimentar els primers sentiments d'atracció cap als companys de l'altre sexe o el mateix.
A nivell neurològic el cervell dels adolescents segueix creixent. Fins a la pubertat, les neurones augmenten les seves connexions, com arbres que tenen cada vegada més arrels i branques. Després durant l'adolescència, es produeix un tall selectiu de les connexions que ja no s'utilitzen.
A mesura que l'adolescent madura, els seus lòbuls frontals continuen el seu desenvolupament fins aproximadament els 25 anys. El creixement de la mielina (teixit adipós que es forma al voltant dels axons) accelera la neurotransmissió i millora la comunicació amb les altres zones del cervell. La maduració d'aquests processos permetrà en l'adolescent una millor capacitat de judici, un millor control dels impulsos i capacitat de planificació a llarg termini.
No obstant això, cal assenyalar que l'explosió hormonal té efectes directes sobre el desenvolupament del sistema límbic que és el responsable del control de les emocions i que en els adolescents més joves, els lòbuls frontals en desenvolupament no estan prou madurs per reprimir impulsos. Això podria explicar, en part, la impulsivitat ocasional, les seves conductes de risc, de vegades addictives i les denominades "tempestes emocionals" observades en portades, crits, música a tot volum, conductes desafiants cap als pares, etc. D'aquesta forma, moltes d'aquestes conductes tindrien la seva justificació en factors maduratius independentment de les característiques i circumstàncies del seu entorn.

En l'adolescència es produeixen modificacions crucials en dos aspectes fonamentals del funcionament psicològic: els referits al desenvolupament cognitiu i els relacionats amb el desenvolupament de la personalitat.
El període adolescent es caracteritza, en l'aspecte cognitiu, per l'aparició de canvis qualitatius en l'estructura del pensament. Els adolescents, en el seu desenvolupamen,t es tornen capaços de reflexionar sobre el que pensen ells mateixos del que pensa la resta de les persones, i comencen a imaginar el que les persones pensen d'ells (obsessió del jove per la imatge que els altres tenen de ell) i apareix també amb freqüència la suposició que tothom l'observa constantment (Audiència imaginària). Això pot provocar gran desassossec especialment en els més vergonyosos.
A mesura que maduren la seva capacitat cognitiva, molts adolescents pensen sobre el que és possible pel que fa a l'ideal i comparen aquest ideal amb la societat, amb els seus pares i, fins i tot, amb ells mateixos.
Durant els primers anys de l'adolescència, la capacitat de raonar se centra en un mateix. Molts adolescents poden pensar que les seves experiències personals són úniques i que els seus pares o altres persones no les entendran (Faula personal): "Però mama, tu no saps el que és estar enamorat ..."
No obstant això, a poc a poc, la majoria aconsegueix el cim intel·lectual que Piaget va denominar Operacions Formals i es tornen més capacitats per pensar d'una forma més lògica. Aquesta capacitat per raonar de forma hipotètica i poder deduir les conseqüències també els permet detectar les incoherències de raonament dels altres. Això pot influir perquè mantinguin discursos acalorats amb els pares i perquè es prometin a si mateixos que mai perdran els seus ideals.

La formació de la identitat
Un dels aspectes psicològics que mereix especial atenció en l'adolescència és el desenvolupament de la identitat o del concepte de si mateix, sent un dels autors que l'ha analitzat amb més detall E.H. Erikson i en els quals s'integren components afectius, cognitius, socials i culturals. Aquest autor, a grans trets, considerava el desenvolupament com la superació de conflictes externs i interns. Els individus han d'enfrontar en els diversos estadis del seu cicle vital a "crisis psicosocials" que representen oposicions entre les exigències de la societat i les necessitats biològiques i psicològiques.
En l'adolescència, el desafiament fonamental implica aconseguir una identitat coherent, és a dir, un conjunt congruent i estable d'aspiracions i percepcions sobre si mateix. Alguns autors (Kimmel i Weiner, 1.987), concreten el desenvolupament de la identitat de l'adolescent a l'adhesió a:
a) Un conjunt de valors i creences.
b) Un conjunt de metes educacionals i ocupacionals.
c) Una orientació sexual que determinen els models de relació entre home i dona.
Pot passar que alguns adolescents trobin difícils aquestes tasques i no aconsegueixin formar un concepte de si mateixos que encaixi de manera realista amb les seves característiques personals i amb el medi en què viuen. En aquest cas poden sentir una "crisi d'identitat". Aquesta difusió de la identitat podria portar-lo a cert aïllament, incapacitat per planificar el futur, escassa concentració en l'estudi o l'adopció de papers negatius per simple oposició a l'autoritat.
En aquesta recerca de la pròpia identitat solen sorgir discrepàncies amb els pares que poden no entendre certs canvis i actituds. L'adolescent en la seva necessitat de diferenciació, pot rebutjar els models en què ha crescut (especialment si no s'ha sentit còmode o feliç) i buscar els seus propis referents.

En aquest àmbit, l'adolescent s'enfronta a l'adopció de nous papers socials i expectatives. El noi o la noia passen a pertànyer a una categoria social que implica un conjunt de conductes diferenciades pel que fa a la categoria social de nen. D'aquesta manera, quan l'individu "deixa de ser un nen", s'espera d'ell o ella que sigui més responsable, més independent i que, amb el temps, sàpiga triar una feina i parella sexual.
Amb tot, el compliment d'aquests objectius pot donar lloc a problemes i això és així perquè, en general, la societat defineix les metes de l'adolescent però no facilita els mitjans per assolir-les. Això es torna especialment crític en les societats industrials avançades en les que l'assoliment de la independència econòmica i afectiva dels joves està sent artificialment demorada a causa de la crisi actual i la impossibilitat d'emancipació o trobar feina estable.
Però la confrontació amb el món adult de l'adolescent es produeix també en un pla més proper: la família. Si els pares no saben adaptar la seva relació als canvis ocorreguts en els seus fills adolescents, és possible que aquests mantinguin davant d'ells postures d'enfrontament i rebuig. En tot cas, el que això passi o no dependrà, entre d'altres, del tipus de relació establert entre pares i fills anteriorment. Així, alguns estudis semblen apuntar la idea que els pares "democràtics" que saben escoltar activament als seus fills i combinar l'exigència de certs deures però també ser flexibles davant algunes de les seves demandes, són considerats per aquests com a models de conducta més adequats en un percentatge major que els pares excessivament "permissius" o "autoritaris". Per tant és d'esperar una major conflictivitat en aquests dos últims estils educatius (excessiva permissivitat o autoritat).
Però, sens dubte, les relacions socials prototípiques d'aquest període són les del grup d'amics. El nen té com a horitzó especial privilegiat la família; en l'adolescent, la situació es modifica i la seva vida social passa a centrar-se en els seus amics o colla. D'aquesta manera, el noi i la noia comencen a sortir sols amb els seus amics al cinema, els bars, discoteques, espectacles esportius, etc. En el món social i afectiu de l'adolescent, preval el seu interès per fer noves amistats, sentir-se bé en el seu grup de camarades i, per descomptat, aprendre a relacionar-se amb individus del sexe oposat.
Aquesta relació amb els seus iguals pot complir, en aquesta fase de transició, una funció important de suport psicològic. Com afirmen alguns autors (Lopez 1.985), per als adolescents, "el grup d'iguals és en nombroses ocasions refugi davant els conflictes familiars i socials. La dependència d'aquest grup sol ser gran entre els adolescents i joves, contrastant amb la seva autoconsciència de llibertat ".

Durant l'adolescència apareixen freqüentment dues suposicions err˛nies:

1║/ La suposició que tothom l'observa constantment (Audiència imaginària). Aix˛ pot provocar gran desassossec especialment en els més vergonyosos.
2n/ Molts adolescents poden pensar que les seves experiències personals són úniques i que els seus pares o altres persones no les entendran (Faula personal): "Per˛ mama, tu no saps el que és estar enamorat ..."

"El grup d'iguals és en nombroses ocasions refugi davant els conflictes familiars i socials. La dependència d'aquest grup sol ser gran entre els adolescents i joves, contrastant amb la seva autoconsciència de llibertat".

3- Errors freqüents dels pares:

1r) Els pares han de ser amics dels seus fills?
Els pares, abans de res són pares. Això comporta una sèrie de deures i drets des del rol de pare que és molt diferent al rol d'amic. Un amic és bàsicament un igual, és a dir, un jove de la mateixa edat que el nostre fill amb el qual comparteix moltes de les seves vivències i que en aquesta etapa de l'adolescència constitueix un dels models més importants de referència en detriment dels pares.
A partir d'aquí els pares poden tenir un bon clima d'entesa amb el seu fill adolescent, escoltant els seus problemes i intentant ajudar-lo però no com un amic sinó des de la responsabilitat adquirida, ja des del seu naixement, criança i posterior educació. Els pares tenen doncs una responsabilitat legal i estan obligats a proporcionar-li totes les cures materials (alimentació, casa, roba, higiene, etc.) i psicològics (educació, afecte, etc.). Un amic pot aconsellar, un pare ha de més prendre decisions pel bé dels seus fills encara que aquestes siguin doloroses o no agradin als seus fills..

2n) La Síndrome del niu buit
Sovint ens trobem amb mares que afirmen que senten un gran neguit per que el seu fill/a adolescent vol estar menys amb ella i es mostra poc o gens ja afectuosa. A vegades també passa que hi ha conductes rebels, d'enfrontament i qüestionament de l'autoritat dels pares. Davant d'aquest escenari de canvi en els fills, algunes mares solen lamentar-se amb expressions com: "He dedicat la meva vida a cuidar-los, renunciant a tot i així m'ho paguen ...".
Certament alguns pares poden sentir-se així però han de tenir en compte que aquests canvis formen part del curs evolutiu "normal" del nen i la nostra tasca és acompanyar-los en tot el procés de transició a la vida adulta, comprenent els seus canvis però també sabent posar límits i un cert ordre.
També comentar que els pares mai haurien de renunciar al seu propi projecte personal en nom de dedicar tota la seva vida exclusivament als seus fills. Això és un error. Si volem ser uns pares forts, uns models segurs i coherents per als nostres fills, hem de ser capaços de pensar no només en ells sinó també en el nostre benestar com a persones individuals. Uns pares que combinen la dedicació als seus fills amb la feina, activitats lúdiques, esport, cura personal, etc. són pares que els joves admiren i respecten més que pares que han abandonat en tots els aspectes amb l'excusa de "sacrificar-se", de manera mal entesa pels seus fills.

4- Resum dels punts clau a tenir en compte:

 • La impulsivitat o conductes de cert risc amb poca percepció del perill formen part del desenvolupament evolutiu normal a l'inici de l'adolescència com a conseqüència de l'explosió de les hormones i uns l˛buls frontals que no han aconseguit encara la seva maduresa. Evidentment un entorn desestructurat, uns pares excessivament rígids o qualsevol altre tipus de problema pot convertir l'etapa adolescent en un període especialment conflictiu pel que fa a la relació pares-fills.
 • Els pares deixen de ser els referents principals de l'adolescent. Aquest espai passa a ser ocupat pels amics i companys de la seva mateixa edat. És a ells a qui els pregunten i fins i tot imiten els seus comportaments. Aix˛ és un procés natural i esperat per˛ al que els pares han de posar cert ordre i límits. Si durant l'adolescència hi ha escàs interès per la relació amb els seus iguals aix˛ podria indicar algun tipus de problema o trastorn (timidesa, problemes d'habilitats socials, etc.).
 • Certa rebelĚlia en l'adolescència és perfectament normal i fins i tot jo diria que és el "normal". La natura prepara l'adolescent per volar del niu, buscar el seu grup d'iguals i la seva parella sexual. Per tant, no hi ha res d'estrany en què es produeixin les típiques discrepàncies entre uns pares que els costa acceptar que el seu fill es fa adult i les pr˛pies necessitats de l'adolescent.
 • Molts pares es qüestionen que han fet malament en l'educació dels seus fills quan veuen que durant l'adolescència sorgeixen situacions o comportaments que no entenen ni esperaven. En molts casos, probablement no hagin fet res malament. Els valors en què hem educat els nostres fills, si hem estat capaços de ensenyar-los amb el nostre propi exemple més que amb les nostres paraules, segurament romandran latents i sortiran quan ells mateixos siguin adults, formin la seva pr˛pia família i tinguin fills.
 • Quan es produeix un trencament obert i de rebuig prolongat cap als pares en aquesta època, pot ser que tinguem en el fons un problema d'índole emocional o afectiu. Pares massa rígids, models incongruents (discrepàncies entre pares o separacions traumàtiques) poden, entre altres causes, acréixer en l'adolescent la necessitat de trencar amb un passat que li ha causat sofriment i buscar fora de la seva pr˛pia família uns valors i forma de vida diferents .
 • L'adolescent ja no és un nen i, per tant, haurem de ser capaços d'adaptar-nos com a pares als canvis biol˛gics, socials i psicol˛gics que s'aniran produint.
 • Els pares sempre han de ser-hi per˛ l'adolescent ha de percebre progressivament una certa sensació de llibertat i autonomia. Un excés de control o rigidesa pot ser tan contraproduent com uns estils d'educació totalment laxos i sense cap tipus de límit. Per tant, la paraula clau és "flexibilitat". Hem de ser limitadors i vigilants de les seves conductes per˛ al mateix temps facilitar progressivament una certa autonomia en funció de les característiques de cada adolescent. Aix˛ pot portar a acalorats debats sobre quina és l'hora correcta de tornar a casa o si es pot o no sortir a determinats esdeveniments.
 • El veritable aprenentatge en l'adolescència sol donar-se a través de l'experiència, del dia a dia de l'adolescent amb els seus iguals en les diferents situacions d'aprenentatge per˛ també lúdiques. Normalment aprenen més actuant i cometent errors que no pels lliçons de moral o sermons que efectuen els adults. Tot i així els pares tenen tot el dret i el deure de comentar les seves pr˛pies opinions i establir límits a les seves demandes.

Segons alguns estudis (Statistics Canada, 1.999), la relació pares i fills va canviant segons l'edat. Així els nens en edat preescolar (2 a 4 anys) mantenen un percentatge d'interacció positiva i qualitat amb els fills al voltant d'un 80%. Aquest percentatge es redueix al 50% en les edats compreses entre 5 i 8 anys per passar a només el 20% en el grup de 9 a 11 anys. En l'adolescència aquest valor disminueix dràsticament i podríem situar-lo en el nostre país actualment en valors inferiors al 10% en població general encara que no disposem d'estudis seriosos al respecte.

5- Pautes bàsiques per millorar la relació:

 • Hem de saber parlar amb l'adolescent per˛ no cal forçar-lo a que expliqui els seus problemes. L'adolescent necessita el seu propi espai d'intimitat. Com a pares podem recordar-los que sempre estem disposats a parlar amb ells i aconsellar-los quan així ho decideixin o ho necessitin, per˛ no funcionarà si ells viuen aquesta demanda com una imposició. Si les coses abans d'aquesta etapa de l'adolescència s'han fet bé i s'han establert uns correctes llaços afectius, el jove anirà als seus pares quan ho necessiti.
 • Reforçar el seu paper dins de la família. Hem dit ja que l'adolescent no és un nen sinó un jove en trànsit cap a l'edat adulta. Per tant, donem-li cert protagonisme a casa, escoltem les seves opinions, deixem participar en la presa de decisions, fomentem la seva autonomia.
 • Si tenim qualsevol conflicte amb un adolescent, és important no imposar, almenys d'entrada, el nostre propi criteri a la força i des de la perspectiva adulta. Cuidi les formes (eviti alçar la veu encara que hagi de ser contundent en la seva decisió). L'estratègia consisteix a aportar altres punts de vista amb arguments suficients perquè ell tri´ el seu camí amb més coneixement, per˛ que sigui ell qui tingui la sensació que participa en la decisió. Aix˛ és el més eficaç. Atès que els pares, en aquesta època, no són els principals models de referència, ho tindran una mica difícil i no sempre serà fàcil canviar determinades coses. Al final els pares hauran de imposar-se en algunes situacions i adaptar-se a altres que d'entrada no desitjaven (el fill comença a fumar, beure, vol un tatuatge, un pírcing, etc.). Insistim aquí a la necessitat de ser flexibles (tolerar alguna cosa a canvi d'evitar altres).
 • No es tracta tampoc que els pares hagin d'estar negociant sempre qualsevol cosa amb els seus fills adolescents. L'adolescent ha de saber que la seva opinió és important per a nosaltres, l'escoltem i cedim quan és raonable i creiem que s'ho mereix, per˛ l'última decisió han de prendre-la els pares.
 • En aquesta etapa solen ser molt bons manipulant, de vegades afectivament (em vaig de casa ...) als pares, per aprofitar-se de les seves debilitats o les circumstàncies. Aix˛ ho veiem més en adolescents amb pares separats i utilitzen a un o l'altre per anar aconseguint els seus objectius immediats (anar a la discoteca, arribar més tard a casa, aconseguir diners, etc.). Referent a aix˛ la millor orientació és que tots dos pares, almenys pel que fa a l'educació dels seus fills, comparteixin la informació, les normes, els límits i tinguin uns mateixos estils educatius.
 • No oblidi vostè com a pare mare ser un model segur, estable i coherent amb all˛ que li demanarem. Si vostè és un pare insegur (de vegades castiga les petites coses i ignora les grans, es mostra insegur en all˛ que li permet fer, canviant els criteris dia a dia, segons com estigui, etc.) difícilment podrà tenir una bona relació amb el seu fill adolescent . Prediqui amb l'exemple.
 • Mai discuteixi amb un adolescent quan estigui alterat o vostè mateix es trobi nerviós o fora de si. Hem comentat ja que en els adolescents l'explosió d'hormones pot facilitar expressions extremes de ràbia o fúria (cops de porta, crits, etc.). Per tant, si afegeix més llenya al foc tindrem més calor. Espereu fins que s'hagi calmat per establir el diàleg i/o les corresponents conseqüències (reprimendes, càstigs, etc.).
 • Els pares no són amics dels seus fills. Abans de res són pares i aix˛ suposa, a diferència de l'amic, que té uns deures i obligacions legals cap a ell, el que suposa prendre decisions en funció de les necessitats del menor. Els amics aconsellen, els pares decideixen aspectes importants de la vida dels seus fills. Aix˛ no impedeix una bona relació afectiva.
 • Tingueu cura del propi projecte personal. Pares implicats en activitats lúdiques, aficions, esport, cura personal, etc., independentment de l'atenció cap als seus fills, solen ser uns models més admirats i respectats pels adolescents.
 • En l'adolescència ja hem comentat que solen aparèixer conductes una mica desafiants cap als pares o altres figures d'autoritat dins d'un context evolutiu "normal". No obstant, si aquestes conductes són d'alta freqüència i intensitat i persisteixen en el temps alterant significativament la convivència familiar, consulti a un professional de la psicologia.

Necessita més informació o ajuda?

Temes relacionats en aquesta web:

Baix rendiment escolar L'Insomni infantil Les Pors infantils La Timidessa: El nen tímid

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00012759

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiŔncia en lÝnia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu aix˛. Configuraciˇ avanšada